1. 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Dronexpert’: Securo Europe B.V.

1.2 De voorwaarden gelden voor alle diensten geleverd door Dronexpert. Diensten zijn zaken als levering, reparatie, onderhoud van rc benodigdheden en alle daarbij aanverwanten zaken, vlieglessen.

1.3 Dronexpert accepteert geen voorwaarden van de afnemer tenzij anders overeengekomen.

1.4 Afwijking in de voorwaarden zullen eerst schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld.

1.5 Dronexpert behoud zich het recht om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

1.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door de Dronexpert  zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd.

1.7 Annulering van door de koper bestelde goederen ; indien men goederen heeft besteld, en deze speciaal voor de koper bij onze leverancier besteld zijn, kunnen door de koper binnen 2 dagen na bestelling, schriftelijk worden geannuleerd.

1.8 Pre order bestellingen die gedaan zijn door de koper kunnen niet geannuleerd worden.

 

Retouren

2.1 Retouren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van goederen zonder opgave van reden, indien het product via webshop is besteld en geleverd binnen Nederland. Een retour dient vooraf kenbaar gemaakt te worden door de afnemer middels mail.

2.2 Retouren worden alleen geaccepteerd in de originele verpakking, in ongerepte en originele (onaangepaste) staat.

2.3 De verzending van de retour goederen zijn voor rekening en risico van de afnemer.

2.4 De retour wordt gecrediteerd met aftrek van verzend en eventuele administratie kosten, het bedrag zal worden geretourneerd op de rekening van de afnemer na goed ontvangst van de retouren.

2.5 Speciaal voor de afnemer bestelde goederen / maatwerk worden in geen geval als retour goederen geaccepteerd.

 

Garantie

3.1 Defecten en/of reclamaties dienen binnen 7 dagen schriftelijk na aankoop gemeld te worden bij Dronexpert. Na deze 7 dagen accepteren wij geen defecten of mankementen van een levering meer.

3.2 Alle producten voorzien van fabrieksgarantie zullen door Dronexpert  onder fabrieksgarantie worden gerepareerd. Kosten voor de verzending van de afnemer naar Dronexpert,  zijn voor rekening van de afnemer. Alle overige kosten zijn voor rekening van Dronexpert,  tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Bij modificatie, mechanische aanpassingen of schade door welke vorm van (externe) invloeden dan ook, vervalt de garantie. Dit geldt ook bij verwijdering van type en serienummer plaatjes. Producten kunnen wel ter reparatie aangeboden worden. Alle kosten van de reparatie zijn dan voor rekening van de afnemer. De producten worden na reparatie opgestuurd naar de afnemer, na ontvangst van de betaling.

3.4 Garantie en reclamatie gevallen worden alleen geaccepteerd in de originele verpakking.

3.5 Bij reparatie buiten de garantie wordt op de reparatie een garantie van 10 dagen gegeven, tenzij anders overeengekomen.

3.6 Op accu en batterijen wordt geen garantie gegeven, tenzij anders is bepaald.

 

Prijsopgave en levering

4.1 Prijsopgave in welke vorm dan ook zijn steeds vrijblijvend. Dit geld voor zowel de afnemer als de Dronexpert.

4.2 Dronexpert behoud zich het recht prijzen tussentijds aan te passen. Klanten met een lopende prijsopgave worden hiervan op de hoogte gesteld.

4.3 Alle door Dronexpert opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

4.4 De goederen zijn en worden vervoerd voor het risico van de afnemer.

4.5 Voor pakketten die zijn samengesteld door Dronexpert, dient er een aanbetaling gedaan te worden.

4.6 Voor Pre orders vragen wij een vooruitbetaling of aanbetaling ( Nader overeen te komen met de klant )

4.7 Alle hier en op de Dronexpert  website genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Koper de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Dronexpert kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in levertijden en de gevolgen daarvan in welke vorm dan ook.

 

 

Aansprakelijkheid levering, reparatie en vliegles

5.1 Dronexpert  is in geen geval aansprakelijk voor de schade of eventueel gevolg schade in welke vorm dan ook van de door Dronexpert geleverde goederen of in ontvangst genomen reparatiegoederen, door wat voor reden dan ook.

5.2 De afnemer kan Dronexpert  in geen geval aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan derden.

5.3 De hoogte van de aansprakelijkheid van Dronexpert  blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel de hoogte van het bedrag dat de Dronexpert de afnemer in rekening zou kunnen brengen.

5.4 Dronexpert  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolgschade van het niet (meer) leverbaar zijn van goederen of diensten.

5.5 Dronexpert  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolgschade door gebruik maken van informatie van de website www.Dronexpert.nl

5.6 Dronexpert  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolgschade tijdens de vliegles.

5.7 De in 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 genoemde aansprakelijkheidsbepalingen hebben betrekking op alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de leveringsovereenkomst tussen afnemer en Dronexpert.

5.8 Voor de overige bepalingen treedt het Nederlands Burgerlijk Wetboek in werking.