Privacyverklaring

Securo Europe B.V. is verantwoordelijk voor de verwerkingen zoals hieronder beschreven. Wij hechten veel waarde aan de bescherming en privacy van onze klanten, partners, bezoekers en andere relaties. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze verklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij om gaan met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Securo Europe B.V.
De Langeloop 12-R
1742PB Schagen
info@dronexpert.nl
KvK 58005633

Verkrijging

Vrijwel alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden door u zelf aan ons verstrekt in het kader van onze gespecialiseerde diensten. Een uitzondering hierop is de informatie uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of openbare bronnen, zoals internet of sociale media.

Onze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dronexpert.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Welke gegevens

We verwerken binnen onze diensten o.a. de volgende persoonsgegevens:
(Bedrijfs)Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, IBAN, KvK nr., BTW nr., inloggegevens, GPS gegevens, klantnummer, camerabeelden.
Doeleinden en rechtsgrond van verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het onderhouden van contact met u als klant;
Het leveren van onze op maat gemaakte toepassingen en producten;
Het verlenen van de service op deze producten;
Het voeren van onze administratie en bedrijfsvoering
Het beveiligen van ons pand en bedrijfsterrein.
De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is:
we voeren de opdrachtovereenkomst met u uit;
we zijn hiertoe verplicht;
we hebben een gerechtvaardigd belang in de verwerking.
Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen gedeeld met bedrijven die een rol hebben in de levering en administratieve afhandeling van apparatuur aan u. Zo mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens. Verder maken wij alleen gebruik van verwerkers, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Camerabeelden kunnen worden gedeeld met justitie, indien wij hiertoe verplicht worden of dit in ons belang is.

Beveiliging en export

Ons bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens worden in beveiligde (digitale) systemen verwerkt en blijven binnen het EU-grondgebied.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel, waarvoor ze zijn verkregen. Wij hanteren bewaartermijnen van maximaal zeven jaar.

Rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u de volgende rechten ten aanzien van deze gegevens:
Het recht op inzage, rectificatie en wissen
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen.
Het recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
Het recht op het meenemen van uw gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat u deze kunt overdragen aan een ander partij. Dit geldt alleen indien het gaat om geautomatiseerde gegevens ( geen papier).

Neem voor het gebruik maken van deze rechten contact met ons op via info@dronexpert.nl. Wij voldoen binnen een maand aan uw verzoek.

Klachtmogelijkheid

U heeft, tot slot, altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nederlandse Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl